20014/2-ลายช้างฝนตก
 
20018-ลายบ้านเชียง
 
20021-ลายกนกทอง
 
20024-ลายคชสาร
 
20025-ลายเกลียวทอง
 

20026-ลายเชียงทอง

 
อมิตา
 
©2004-2014 .Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.