44001-40 นิ้ว ลายจีน
44001
44018-40 นิ้ว ทั่วไปเบอร์ 18
44018
440022 - 40 นิ้วพิเศษ
44022
 
44033-40 นิ้ว ช้างฝนตก
44033/1
 
44033
44034/6- 40 นิ้วลายหน้าต่าง
44036
 
©2004-2014.Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.