82008-ลายต้นปาล์มมีพู่
 
82009-ลายช้างปักคชสารมีพู่
 
82011-ลายพุ่มโบราณเบอร์1
 
82013-ลายพุ่มโบราณเบอร์3
©2004-2012 .Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.